ساختار کنگره

سی امین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران (وبینار)

پیش کنگره: 25 و 26 مهرماه 1399- جمعه و شنبه 

کنگره: 8 الی 11 آبان ماه 1399- پنجشنبه تا یکشنبه 

          


اخبــارحامیان کنگره